Pismo:

Osnivanje i status

 

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona
Adresa: Džafer mahala broj 51, Tuzla
Telefon: ++ 387 (0)35 283 560
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona (u daljem tesktu: Ured) vrši stručne, operativne i administrativno tehničke poslove u vezi sa:

 • aktivnostima na prevenciji korupcije, kao i prikupljanju podataka i prijavljivanju nadležnima uočenih koruptivnih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu;
 • kontrolom javnih nabavki koja podrazumijeva kontrolu zakonitosti i kontrolu svrsishodnosti svih javnih nabavki koje provode ugovorni organi čiji je osnivač Tuzlanski kanton;
 • uspostavljanjem, provođenjem i kontrolom sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave i službama Tuzlanskog kantona.

Za potrebe provođenja aktivnosti iz utvrđenih nadležnosti Ured uspostavlja i upravlja jedinstvenim antikorupcionim informacionim sistemom.

Aktivnosti Ureda na prevenciji korupcije kao i prikupljanju podataka i informisanju nadležnih o uočenim radnjama koje mogu imati koruptivne elemente odnose se na:

 • provođenje, praćenje i nadzor nad provođenjem antikorupcionih politika utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima;
 • organizovanje aktivnosti u vezi sa prevencijom korupcije, kao i prijavljivanjem korupcije i koruptivnih aktivnosti;
 • unapređenje i širenje znanja o sprečavanju korupcije;
 • davanje preporuka i smjernica za provedbu propisa i strateških dokumenata iz domena borbe protiv korupcije;
 • koordinaciju između svih subjekata obuhvaćenih strateškim planovima borbe protiv korupcije kao i saradnju i koordinaciju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i ostalim pravnim subjektima, organima i organizacijama koje su nadležne u postupanju u oblasti borbe protiv korupcije, kao i pravosudnim organima;
 • prikupljanje podataka o realizaciji aktivnosti iz domena borbe protiv korupcije (utvrđenih propisima, akcionim planovima i drugim strateškim dokumentima i/ili aktima Vlade) od svih kantonalnih institucija navedenih
 • objedinjavanje prikupljenih podataka, sačinjavanje analize i informisanje nadležnih u skladu sa ovom uredbom;
 • postupanje po prijavama prema institucijama u svrhu provjere, prikupljanja podataka i prosleđivanja istih nadležnim organima i institucijama;
 • uspostavljanje i upravljanje bazama podataka koje za cilj imaju prevenciju ili otkrivanje koruptivnih aktivnosti;
 • organizovanje okruglih stolova, medijskih i drugih kampanja, te edukativnih i ostalih aktivnosti usmjerenih na prevenisanje i suzbijanje koruptivnih aktivnosti;
 • predlaganje izmjena i dopuna propisa i strateških dokumenata Vladi, a koji se odnose na segment borbe protiv korupcije.

Kontrola javnih nabavki podrazumijeva kontrolu planiranja javnih nabavki, kontrolu provođenja postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora o javnim nabavkama, a naročito kontrolu zakonitosti i svrsishodnosti:

 • budžetske opravdanosti planirane nabavke;
 • plana nabavke i svih odnosnih pitanja;
 • izvršenog istraživanja tržišta;
 • pripreme tenderske dokumentacije;
 • svih aktivnosti vezanih za vođenje postupka javne nabavke od trenutka pokretanja postupka do zaključenja ugovora o javnoj nabavci uključujući i stanje žalbenih postupaka;
 • zaključenih ugovora o javnoj nabavci;
 • toka izvršenja ugovora o javnoj nabavci;
 • izvršenih i plaćenih ugovora o javnoj nabavci.

 Aktivnosti Ureda na uspostavljanju, provođenju i kontroli sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave i službama Tuzlanskog kantona odnose se i na:

 • analizu procesa rada kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija i stručnih službi;
 • izradu potrebne dokumentacije za kvalitet;
 • pripremanje i predlaganje odluka u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i drugim odgovarajućim standardima;
 • ostvarivanje saradnje sa nevladinim sektorom, u ime Vlade i iniciranje donošenja akata za provođenje Sporazuma o saradnji Vlade i nevladinog sektora u Tuzlanskom kantonu;
 • saradnju i koordinaciju sa konsultantskim i certifikacijskim firmama;
 • kontrolu provođenja, održavanja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda;
 • koordinaciju sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda u kantonalnim organima;
 • obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na uvođenje i održavanje sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda.

 

Ured provodi Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 22/21).

Uredom rukovodi sekretar Ureda.

 

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Brojač Posjeta

We have 123 guests and no members online

Naša lokacija